Sunday, November 21, 2010

THE PUBLISHER VERSION OF GAMING

I just want to see if I can do this.
With OpenOffice:
Das ist ein schönes Pferd, daß frißt und dann mich trägt am Übermorgen.

On Firefox:
Das ist ein schönes Pferd, daß frißt und dann mich trägt am Übermorgen.

And then with this:

˙ʇƃäɹʇ suǝƃɹoɯɹǝqü ɥɔıɯ uuɐp pun 'ʇßıɹɟ suǝƃɹoɯ sɐp 'pɹǝɟd sǝuöɥɔs uıǝ ʇsı sɐp

Saturday, November 20, 2010